உங்களுக்கு வாஸ்து சம்பந்தமான எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்..வீடு அலுவலகம் போன்ற அனைத்திற்கும் வாஸ்து ஆலோசனைக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் முகவரி kalai.hinduism@gmail.com தொடர்புக்கு இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்

01- அக்டோபர்- 2012 முதல் வருகை புரிந்த நண்பர்களின் எண்ணிக்கை

என்னை தொடர்பவர்கள்

Tuesday, February 26, 2013

VASTHU FOR BED ROOM : FENG SHUI FOR BED ROOM ( VASTHU SHASTRA)A good FENG SHUI BED ROOM is a bedroom that promotes a harmonious flow of nourishing and sensual energy. A good feng shui bedroom is a bedroom that invites you, lures you in, excites and calms at the same time. A good feng shui bedroom is fun and pleasurable to be in, either you are there for a quick nap, a good night sleep or to make passionate PASSION AND LOVE.


Open the windows often or use a good quality air-purifier to keep the air fresh and full of oxygenBe mindful of the quality of air in your bedroom. You cannot have good feng shui in your bedroom if the air you breathe in is stale and full of pollutants. Please note that PLANTS in the bedroom are not good feng shui, unless your bedroom is fairly large and the plants are located far from the bed.


Have several levels of lighting in your bedroom, or use a dimmer switch to adjust the energy accordingly. 


Good, appropriate lighting is very important, as LIGHT is our # 1 nutrient and one of the strongest manifestation of energy. Candles are the best feng shui bedroom lighting, but be sure to buy candles with no toxins.Use soothing colors to achieve a good feng shui balance in your bedroom

Feng shui bedroom decor is a balanced decor that promotes the best flow of energy for restorative sleep, as well as sexual healing. Best FENG SUI COLORS for the bedroom are considered the so-called "skin colors", and we know the colors of human skin vary from pale white to rich chocolate brown. Choose colors within this range that will work best for your bedroom decor.

Choose the images for your bedroom wisely, as images carry powerful feng shui energy. 

Best feng shui advice for the bedroom art is to choose images that you want to see happening in your life. Unless you enjoy being sad and lonely, do not use sad and lonely images in your bedroom.

Follow the basic feng shui guidelines for your bed, which are:
  • have your bed easily approachable from both sides,
  • have two bedside tables (one on each side), and,
  • avoid having the bed in a direct line with the door.
A "good looking" and well-balanced bed is very important in creating a perfect feng shui bedroom. Good mattress, solid headboard and high quality sheets from natural fibers are also very important in creating harmonious feng shui energy. 


  1. Keep all the bedroom doors closed at night, be it the closet doors, the en-suite bathroom door or the bedroom door.

    This will allow for the best and most nourishing flow of energy to strengthen your health, as well as the health of your relationship. Keeping your bed room closet clean and organized will further create a sense of peace and calm in your bedroom.
The idea of a perfect feng shui bedroom may bring different images to different people, but they will all have one thing in common - Pleasure and Dreaming as the keywords. In a good feng shui bedroom, every item will reflect the clear intent for love, healing and relaxation. 1 comment:

  1. IIAG Astrology Center Highly experienced Vastu Consultants. You will get Assured Results,Vastu remedies, guidelines, vastu resolutions.Accurate and reliable horoscope services are provided. Learn astrology & vastu courses for home, kitchen & business vastu dosh. Contect: 98 73850800 & www.iiag.co.in.

    ReplyDelete

Blogger Widgets